Katagoriler
 CELCELUTİYE DUASI

İMAM ALİ HAZRETLERİNE AİT CELCELUTİYE KASİDESİNİN

 

OKUNUŞU

 

Bismillahirrahmanirrahim

Bede’tü bi bismillahi ruhi bihihtedet
İla keşfi esrarin bi batinihin tavet

Ve salleytü bissani ala Hayri halkıki
Muhammedin men zahad dalalete velğalet

İlahi lekad aksamtü bismike daıyen
Biacin ve mahücin celcelütin celcelet

Seeltüke bi ismil muazzami kadruhü
Ve yessir umuri ya ilahi bi salmehet

Ve ya hayyu ya kayyümü edüke raciyen
Bi acin eyucin celcelutin helhelet

Bi samsamin tamtamin ve ya hayra bazihın
Bi mihraşin mihraşin bihin naru uhmidet

Bi acin ehucin ya ilahi mühevvicin
Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet

Li tuhyi hayatel kalbi min denesin bihi
Bi kayyumin kames sirru fihi ve eşrakat

Aleyye ziyaun min bevarikı nurihi
Felaha ala vechi senaün ve ebrakat

Ve subbe ala kalbi şeabibü rahmetin
Bi hikmeti mevlanal kerimi fe entakat

Ehatat biyel envaru min kulli canibin
Ve heybetü mevlanal aziymi bi naalet

Fe sübhanekellahümme ya hayra bariin
Ve ya hayra hallakın ve ekrame menbeat

Fe belliğni kasdi ve külle mearibi
Bi hakkı hurufin bil hicai tecemmeat

Bi sırri hurufin udiat fi aziymeti
Bi nuri senail ismi ver ruhi kad alet

Efıdli minel envari feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyi meyte kalbi bi taytafet

Ela ve elbisenni heybeten ve celaleten
Ve küffe yedel edai anni bi ğalmehet

Ela ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin
Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet

Bi nuri celalin bazihın ve şerantahın
Bi Kuddusin berkutin bihiz zulmetin celet

Ela vaktı ya rabbahu binnuri haceti
Bi nuri eşmehın celya serian kadinkadat

Bi yahin ve ya yuhin nemuhin esaliyen
Ve ya aliyen yessir umuri bi sayselet

Ve emnahni ya zelcelali kerameten
Bi esrari ılmin ya haliymu biken celet

Ve hallisni min külli hevlin ve şiddetin
Bi nassı hakiymin katiis sırri esbelet

Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün
Eya cabiral kalbi ikesiyri minel habet

Ve sellim bi bahrin ve atıni hayra berriha
Feente melazi vel kürubi biken celet

Ve subbe aler rizka sabbete rahmetin
Feente racaül alemiyne ve levtagat

Ve asmim ve ebkim sümme a mi adüvvena
Ve ahrıshümü ya zelcelali bicevsemet

Ve fiy havsemin ma devsemin ve berasemin
Tehassantü bil-ismil-aziymi minel ğalet

Ve ellif kulubel alemiyne biesriha
Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelhemet

Ve yessir ümürena ya ilahi vatına
Minel-uzzi vel-uhya bişemhın ve eşmahat


Ve esbil aleynes-setra veşfi kulübena
Ve ente şifaün lil-kulubi minel-ğaset

Ve barik lenallahümme fi cem-ı kesbina
Vehulle ukudel-usri biya yühin irtehat

Biyahin veyayuhin ve ya hayra bazicin
Ve ya men lenel-erzaku min cüdihi nemet

Neruddü bikel-e’dae min külli vichetin
Ve bil-ismi termiyhin minel-bü’di biş-şetet

Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men
İleyhi seat dabbül-felati ve kad şeket

Feente racai ya ilahi ve seyidi
Fefülle lemiymel-ceyşi in rame bi abet

Ve küffe cemiyal-mudırriyne keydehüm
Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet

Feya hayra mesülin ve ekrame men a’ta
Ve ya hayra me’mülin ile ümmetin halet

Ekıd kevbebi bil-ismi nüran ve behceten
Meded-dehri Vel-eyyami ya nüru celcelet

Biacin ahücin celmehücin celaletin
Celilin celcelutin cemahin temehrecet

Bita’dadi ebrümin ve simrazi ebramin
Ve behteri tebrizin ve ümmin teberreket

Tukadü siracünnüri sirran beyaneten
Tükadü siracüssürici sirran tenevverat

Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın
Bi kuddüsin berkütin bihinnaru uhmidet

Biyahin ve yayühin nemühin esaliyen
Bi tamtamin mihraşin linaril ıda semet

Bi halin ehiylin şelın selübin şaliın
Tahiyyin tahübin taytahübin tayattahet

Enühın biyemlühın ve ebrühın uksimet
Bitemliyhın ayatin şemühın teşemmehat

Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba’deha
Hamarühı yeşrühın bi şerhın teşemmehat

Bi belhın ve simyanin ve bazühın ba’deha
Bi zeymühın eşmühın bihil kevnü ummirat

Bi şelmahatin akbek düai ve kün me’i
Ve kün li minel e’dai hasbi fekad beğat

Fe ya şemehsa ya şemehsa ente şemleha
Ve ya aytala hatlür-riyahı tehalhalet

Bikel havlü ves-savlüş-sedidü limen eta
Li babi cenabike velteca zülmetüncelet

Bi Taha ve Yasin ve Tasin kün lena
Bi tasim mimin lis-se’adeti ıkbelet

Ve kafin ve ha yain ve aynin ve sadiha
Kifayetüna min kulli aynin bina havet

Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha
Hımayetüna minhel cibalü tezelzelet

Bi kafin ve nünin sümme hamimin ba’deha
Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet

Bi elfin ve lamin vennisave uküdiha
Ve fi süretil ena’mi vennüri nüvvirat

Ve elfin ve lamin sümme rain bi sirriha
Alevtübi nüril ismimin küli ma cenet

Bi sirri havamimil kitabi cemiı’ha
Aleyke bi fadlin nüri ya nüru uksimet

Bi amme abeseven naziati ve tarikin
Ve fi vessemai zatil bürüci ve zülzilet

Bi hakki tebareke sümme nünin ve sailin
Ve fi süretit tehmizi veş şemsi küvvirat

Ve bizzariyatiz zeri ven nemci iz heva
Ve bikterabet liyel ümüru tekarrabet

Ve fi süretil kur’ani hızben ve ayeten
Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet

Fe es’elüke ya mevlaye fi fadlikellezi
Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet

Bi ahiyyen şerahiyyen ezünayin sabvetin
Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat

Bi sirri büdühın echezetın betadin zehecin
Bivahıl vehabil fethı vennasri esreat

Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi
Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet

Bi hakkı fekacin mea mehmetin ya ilehena
Bi esmaikel hünsa ecirni mineşşetet

Hurufün li behramin alet ve teşamehat
Ve ismü asa Müsa bihizzulmetün celet

Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha
Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet

Hurüfün bi ma’naha lehel fadlü şürrifet
Mededdehri vel eyyami cem’an bima havet

Fe tikle hurüfün nüri fecma havassaha
Ve hakkık meaniha bihel hayru tümmimet

Ve uhdırni avnen hadimen müsehharan
Tuhey-mefyailü bihilkürbetün celet

Fe sehhır li fiha hadimen yüti’uni
Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma’telet

Ve es’elüke ya mevlaye fi ismikellezi
Bihi iza dü’ıye cem’ul ümüri teyesserat

İlahi ferham da’fi vağfirli zelleti
Bi ma kad de’atkel embiyaü ve tevesselet

Eya haliki ya seyyidi ıkdı haceti
İleyke ümüri ya ilahi tesellemet

Tevesseltü ya rabbi ileyke bi ahmeda
Ve esmaikel hünsa elleti hiye cümmi’at

Fe cüd va’fü vasfah ya ilahi bi tevbetin
Ala abdikel miskini min nazratin abet

Ve veffıkni lilhayri vessıdkı vettüka
Ve eskinne nil firdevse mea firkatin alet

Ve kün bi raufen fi hayati ve ba’dema
Emutü ve elka zulmetel kabrin celet

Ve fil haşri beyyıt ya ilahi sahifeti
Ve sekıl mevazıni bi lütfike in eraddet

Ve cevvizni haddesıratı mühervilen
Vahmi ni min harri narin ve ma havet

Ve samihni min külli zenbin ceneytuhu
Vağfir hatiatil ızame ve in alet

Fehaza havatimühunne men kad hassastüha
Bi sirrin minel esrari fillevhü ünzilet

Selasü ısıyyin suffifte ba’de hatemin
Ala vesiha mislüssihami tekavvemet

Ve mimün tamisün ebteru sümme süllemü
Ve fi vasatiha bil cerrateyni teşerbeket

Ve erbaatün tuhkil enamile ba’deha
Tüsiru ilel hayrati verrızkı cümmi’at

Ve haün şekıkün sümme vavün mukavvasün
Ke ünbubi haccamin minessirri kad havet

Ve evahıruha mislül evaili hatemün
Humasiyu erkanin bihissirru kadhavet

Fe addilhü min ba’di aşrin selaseten
Ve la tekü fi ıhsaıha mütevehhimet

Selasün minettevrati la şekke erbe’u
Ve erbe’u min incili ısebni meryemet

Ve hamsü minel kur’ani hünne temamüha
İla külli mahlukın fesıhın ve ebkemet

Ve haza ismüllahi celle celalühü
Ve esmaühu ındel beriyyeti kadsemet

Fe haza ismüllahi ya kariün tebih
Ve la terdedit tebli li ruhıke bilhabet

Fe haza ismüllahi ya cahilü’tekıd
Ve iyyake teşkük tetlüfürruha ve elcetet

Fehuz hazihil esmae hakka ve ahfiha
Fe fiha minel esrari ma la bihi levet

Bihel’ahdü vel mısaku vel va’dü vellika
Ve bil miski vel kafuri hakan kadihtemet

Ve la tu’tı zel esmai yevmen li cahilin
Ve lev kane mea ünsa lekanet bihi semet

Fe in kane hamilüha minel havfi hariben
Fe akbil ve la tahşel müluke bi ma havet

Fe in kane masru’an minelcinni vakı’an
Fe hamime harfül’ayni ya sahu kuttı’at

Fe tersimü min fevkıl cebini hurufeha
Fe ha hiye ismüllahi cemi’an tefaddalet

Ve in kane insanen yehafü adüvvehu
Ve la tahşe min be’sil müluki velev tağat

Fe in kane hazel ismü fi mali tacirin
Fe emvalühü bil Hayri vel cudi kad nemet


Ve in künte hamileha minel havfi hariben
Fe akbil ve la tahşe fe te’men minel habet

Fe ya hamilel ismillezi celle kadruhu
Teveffa bihi küllel ümuri tesellemet

Fe katil ve la tahşe ve harib ve la tehaf
Ve düs külle erdın bilvühuşi teammerat

Fe la hayyetün tahşa ve la akrabün tera
Ve la esedün ye’ti ileyke bihemhemet

Ve la tahşe min seyfin ve la ta’ni hancerin
Ve la tahşe min rumhın ve la şerri eshemet

Ceza men kara haza şefa’atü ahmeda
Ve yuhşeru fil cennati ma’hurin huffifet

Va’lem bi ennel Mustafa hayru mürselin
Ve afdalü halkıllahi men kad teferrakat

Ve saddir bihi mi cahihi külle hacetin
Ve selhü likey tencüve minelcevri vettağat

Ve salli ilahi külle yevmin ve sa’atin
Alel mustafal muhtari ma nesmetün semet

Ve salli alel muhtari vel ali küllihim
Ke’addi nebatil ardı verrıhı ma serat

Ve salli salaten temleül arda vessemae
Kevebli ğamamin ma’ru’udin tecelcelet

Fe yekfikel ennelahe salla bi nefsihi
Ve emlakehu sallet aleyhi ve sellemet

Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen
Mededdehri vel eyyami ma şemsün eşrakat

Ve sellim alel athari min ali haşimin
Adede ma haccel haccicü ve sellemet

Ve arda ya ilahi an ebi bekrin mea omera
Ve arda ala osmane mea hayderissebet


Kezal alü vel ashabü cem’an cemiuhun
Meal evliyai vessalihine ve ma havet

Mekalü aliyyin vebni ammi Muhammedin
Ve sirru ulumin lilhalaıkı cümmiat…


www.celcelutiye.com

 
  Copyright Celcelutiye.com © 2008 - 2014
Hersey Sevmekle Baslar..